დახურვა [X]
მოიწონეთ ჩვენი გვერდი:
MyAudi.Ge

MyAudi.Ge

გთავაზობთ შემდეგი სახის პარტნიორობას:


ვებ-საიტების მფლობელებს: ბმულების ან ბანერების ურთიერთგაცვლას ჩვენს საიტებს შორის


ავტოსფეროში მომუშავე პირებსა და ორგანიზაციებს რეკლამის/მომსახურების ჩვენს საიტზე განთავსებას უფასოდ (სანაცვლოდ ჩვენი ვებ-გვერდის რეკლამის განთავსებას სარეკლამო პოსტერის სახით იმ დაწესებულებაში, სადაც ახორციელებთ საქმიანობას). თქვენი საქმიანობა დაკავშირებული უნდა იყოს აუდი-სთან (ნაწილები, შეკეთება და ა.შ.)


თუ სურვილი გაქვს გახდეთ MyAudi.Ge-ს პარტნიორი მოგვწერეთ საკონტაქტო გვერდზე არსებული თქვენთვის ხელსაყრელი საშუალებითstikeri
250X80